Kakovost


Sistem vodenja kakovosti

Kakovost vgrajujemo v vse pore življenja in delovnega procesa, od pripravljalnih aktivnostih, dejanske izvedbe do zaključka projekta in predaje zadovoljnemu kupcu. Da je kakovost poslovanja zaveza in naš poslovni model, potrjuje prejeti certifikat ISO 9001: 2015.

Certifikat ISO 9001:2015

Leta 2018 je bil izveden prehod na standard ISO 9001:2015

Politika kakovosti

 • Pravočasna, zanesljiva in kakovostna izvedba storitev je osnova naših prizadevanj.

 • Prizadevamo si tudi za ohranjanje okolja ter uresničevanje ciljev okoljske politike.

 • Z našimi storitvami se prilagajamo individualnim zahtevam naročnikov ter stalno spremljamo njihovo zadovoljstvo in njihova pričakovanja.

 • Definirane procese vodimo ciljno in merimo njihovo učinkovitost.

 • Težimo k poslovanju z najnižjimi stroški. Zato posamezno dejavnost skušamo izvesti na najbolj učinkovit način v podjetju ali pa isto dejavnost s prenosom na zunanjega izvajalca izkoristiti kot strateško orodje za doseganje ciljev podjetja.

 • Usposobljeni, motivirani in pripadni zaposleni so vir naše moči.

 • Skrbimo za stalno izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

Sistem ravnanja z okoljem

Zadnje smernice kažejo, da prednost uvedbe sistema ravnanja z okoljem ni le v zadostitvi okoljevarstveni zakonodaji in v zniževanju stroškov, temveč se izkazuje v povečanju konkurenčnosti pri trženju izdelkov in storitev tako doma kot na mednarodnih trgih ter tudi v krepitvi blagovne znamke posamezne pravne osebe.

Certifikat ISO 14001:2015

S pridobitvijo certifikata ISO 14001:2015 smo v skupini CGP prejeli uradno potrdilo o uvedbi sistema ravnanja z okoljem v skladu z zahtevami standarda ISO 14001:2015.

Politika ravnanja z okoljem

V skupini CGP namenjamo posebno skrb naravi. Želimo narediti nekaj za lepši jutri, ker se zavedamo, da nam bo narava hvaležna. Živeti v naravnem in zdravem okolju je ena temeljnih človekovih pravic. Gospodariti v sožitju z odgovornim odnosom do okolja, pomeni dolgoročnejšo uspešnejšo pot za vse nas. Zavedamo se, da z vsakim premikom materiala in porabe energije vplivamo na okolje.

Vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem je vključen v vse poslovne funkcije in organizacijske enote skupine oz. v vsa področja delovanja skupine: v inženirske gradnje, gradnjo stavb, investitorski inženiring, vzdrževanje cest in vodotokov ter proizvodnjo gradbenih materialov in izdelkov.

Vsi zaposleni se zavezujemo, da bomo ravnali v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO 14001:2015, izpolnjevali zahteve veljavne zakonodaje Republike Slovenije in Evropske Unije ter druge zahteve, ki jih je sprejela Skupina.


Zavezujemo se, da bomo tudi v bodoče:

 • cilje na področju ravnanja z okoljem vključevali v našo razvojno strategijo, v letne načrte s predvidenimi ukrepi, sredstvi, nosilci in roki z namenom, da bi nenehno zmanjševali negativne vplive na okolje,

 • prepoznali in spremljali okoljske vidike, merili okoljske kazalnike ter v primeru odstopanj ustrezno ukrepali,

 • skrbeli za stalno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem ter zmanjševali negativne vplive na okolje,

 • veliko pozornost namenjali razvoju okolju prijaznih gradbenih materialov in proizvodov ter zamenjali nevarne snovi z manj nevarnimi ter omejevali uporabo okolju škodljivih materialov,

 • z investicijami v razno moderno tehnologijo sistematično zmanjševali vse emisije in si prizadevali za racionalno rabo energentov in vode, sistemsko zbirali in reciklirali gradbene odpadke,

 • izvajali ustrezna okoljevarstvena izobraževanja ter zaposlene osveščali o odgovornosti do delovnega in širšega okolja,

 • sodelovali z zainteresiranimi notranjimi in zunanjimi strankami ter periodično obveščali o rezultatih okoljskih presoj zaposlene.

Zagotavljanje in kontrola kakovosti

V skupini CGP imamo na podlagi internih organizacijskih predpisov organiziran sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti lastnih proizvodov kot tudi izvedenih del.

Kontrolo kakovosti lastnih proizvodov in izvedenih del izvajamo v Službi za kakovost in razvoj, katere delujeta dva gradbena laboratorija. Kakovost izvedenih del na terenu preverja tehnična kontrola. Kontrolo kakovosti in potrebne preiskave izvajajo usposobljeni ter izkušeni zaposleni s sodobno, vzdrževano in kalibrirano opremo.

Na podlagi vzpostavljenega sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti imamo v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih za vse proizvodne obrate v skupini CGP s strani priglašenih certifikacijskih organov certificirano kontrolo proizvodnje in posledično pridobljen certifikat kontrole proizvodnje.