Tehnične službe

Dela, ki jih v tehnični službi opravljamo:
 • izdelava poročila o izvedenih delih na cestah (BCP obrazci za vpis v evidenco)
 • izdelava elaboratov začasnih prometnih ureditev s pridobitvijo dovoljenja za zaporo ceste z obvozi na avtocestah, državnih cestah in lokalnih cestah
 • izdelava strokovnih tehničnih rešitev in detajlov za potrebe izvajanja objektov (tehnološki elaborati)
 • projektiranje gradbenih konstrukcij (montažne hale in stavbe (statika, armaturni načrti), manjši mostovi in prepusti, oporni in podporni zidovi, stabilnostne analize, cestnih priključkov, temelji žerjavov, zaščita brežin in gradbenih jam, montažna ohišja transformatorskih postaj…)
 • projektiranje opažne tehnologije (tehnološki načrti s statičnimi preračuni)
 • izdelava terminskih in finančnih planov ter spremljajočih planov, načrti organizacije gradbišča
 • izdelava načrtov gospodarjenja z gradbenimi odpadki in poročila o nastalih gradbenih odpadkih
 • izdelava dokazil o zanesljivosti objektov
 • izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objektov
 • izdelava projekta izvajanja betonske konstrukcije
 • načrtovanje programov tekoče kontrole kakovosti
 • meritve s specialno opremo za zemeljska dela, asfalte in betone
 • izdelava končnih poročil, strokovnih mnenj in ocen

 

Pri delu uporabljamo specializirano programsko opremo: AutoCad, Tower, Cubus – Larix, MSProject, Plateio, Armcad itd.

Kadri:

 • VII stopnja izobrazbe (3 od tega 2 pooblaščena projektanta gradbenih konstrukcij za zahtevne objekte)

 • VI/2 (4 od tega 1 pooblaščen inženir za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte)

 • V (12)

Strokovni kader se sprotno izobražuje na internih tečajih, zunanjih predavanjih in kongresih.