Novice

23. 7. 2020

Redna seja skupščine delničarjev družbe VGP Novo mesto

Letno poročilo VGP

Sklic seje skupščine VGP

Poročilo NS skupščine VGP

Predlog uprave o delitvi dobička 2019

Uprava družbe na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe VGP Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, v soglasju z nadzornim svetom, sklicuje

 

 

REDNO SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE VGP Novo mesto d.d.,

ki bo v četrtek, 27.08.2020, ob 13.00 uri,

 na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto.

 

 

 

 1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.

   

 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2019  in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 ter  prejemki članov organov vodenja in nadzora.

 

Predlog sklepa:

 

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 ter prejemki članov organov vodenja in nadzora.

 

 1. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.

 

Predlogi sklepov:

 1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2019, v višini 1.800.921,76 EUR se razdeli na naslednji način:

  1. za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico,

  2. preostali del bilančnega dobička v višini 1.650.661,76 EUR ostane nerazporejen.

   Družba bo izplačala dividende 29.09.2020, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 28.09.2020.

    

 2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.

   

 3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

 

 1. Sprejem sklepa o imenovanju člana nadzornega sveta družbe.

 

Predlog sklepa:

 1. Za člana nadzornega sveta družbe, za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z dnem 23.12.2020 in se zaključi 22.12.2024, se izvoli Martina Gosenca, rojen 2.1.1981, stanujoč Ogrinova 22, Lavrica, 1291 Škofljica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 23.8.2020, ter ki svojo udeležbo na skupščini družbe prijavijo osebno ali pisno s priporočeno pošiljko, ki prispe na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 23.8.2020.

 

Delničarji uresničujejo svoje pravice osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščencu. Delničar ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično oseba ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine družbe in na njej uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki ter se ves čas trajanja pooblastilnega razmerja hrani na sedežu družbe.

 

Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

 

Udeleženci skupščine se pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam udeležencev.

 

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

 

Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na sami skupščini.

 

Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe, od objave sklica dalje do dneva seje skupščine. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na sedežu družbe. in so objavljeni tudi na spletni strani družbe http://www.cgp.si/.

Delničarji lahko na skupščini družbe uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

 

V Novem mestu, dne 30.06.2020      

Hrastar Anton,

                                                                                                           direktor

Vse novice

Kontakt za medije

Uprava družbe:
Maja Strahan Štrus
T: +386 (0)7 39 42 705
E: strahan.maja@cgp.si