Novice

15. 6. 2017

19. redna skupščina delničarjev družbe VGP

Uprava družbe na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 7. člena Statuta družbe VGP Novo mestod.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, v soglasju z nadzornim svetom, sklicuje

 

 

 

19. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV,

 

KI BO ČETRTEK, 20.07.2017, OB 10.00 URI NA SEDEŽU DRUŽBE,

LJUBLJANSKA CESTA 36, 8000 NOVO MESTO

 

 

DNEVNI RED

 

 

1.     Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

 

Predlog sklepa:

Na predlog uprave skupščina družbe sprejme sklep:

 

1.    Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

 

2.    Izvolijo se delovna telesa skupščine.

 

 

2.     Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe VGP Novo mesto, d.d. za leto 2016, poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-tega ter prejemki članov vodenja in nadzora.

 

Predlog sklepa:

1.    Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi le-tega.

 

2.    Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki direktorja, ki so navedeni v Letnem poročilu družbe.

 

 

3.     Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.

 

Predlog sklepa:

1.    Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2016, v višini 1.256.773,36 EUR se razdeli na naslednji način:

a.    za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico,

b.    preostali del bilančnega dobička v višini 1.106.513,36 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende najkasneje do 01.10.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan zasedanja skupščine.

 

2.    Direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.

 

3.    Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2016.

 

 

4.     Imenovanje revizorja.

 

Predlog sklepa:

1.    Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizorsko hišo AUDIT & CO d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota.

 

 

5.     Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja pri sestavi in revidiranju letnega poročila družbe.

 

Predlog sklepa:

1.    Za sestavo in revidiranje računovodskih izkazov družbe, za obdobje 5 let, in sicer od 01.01.2016, se uporabljajo mednarodni standardi računovodskega poročanja.

 

 

 

Udeležba na skupščini

 

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 17.07.2017, ter ki svojo udeležbo na skupščini družbe prijavijo osebno ali pisno s priporočeno pošiljko, ki prispe na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 17.07.2017.

 

Delničarji uresničujejo svoje pravice osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščencu. Delničar ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično oseba ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine družbe in na njej uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki ter se ves čas trajanja pooblastilnega razmerja hrani na sedežu družbe.

 

Delničarji in pooblaščenci družbi izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

 

Udeleženci skupščine se pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam udeležencev.

 

 

Zahteve in predlogi delničarjev

 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

 

Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na sami skupščini.

 

 

Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

 

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe, od objave sklica dalje do dneva seje skupščine. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na sedežu družbe in so objavljeni tudi na spletni strani družbe http://www.cgp.si/.

 

Delničarji lahko na skupščini družbe uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

 

 

V Novem mestu, dne 15.06.2017

       Uprava družbe:

 

 

 

Hrastar Anton

    direktor 

Vse novice

Kontakt za medije

Uprava družbe:
Maja Fink
T: +386 (0)7 39 42 705
E: maja.fink@cgp.si