Novice

9. 5. 2017

Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

Delničarji družbe CGP so na 22. redni skupščini delničarjev dne 30. 3. 2017 izglasovali naslednji sklep:

Družba PERSPEKTIVA FT d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, skupaj z odvisnimi družbami VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, k.d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in LISCA d.d. modna oblačila Sevnica, Prešernova ulica 4, 8290 Sevnica (v nadaljevanju skupaj: glavni delničar), kot glavni delničarji družbe CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, skladno z določbami od 384. do 388. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZGD-1) in določbami 2. in 3. odstavka 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15, s sprem.; v nadaljevanju: ZNVP-1) skupščini predlagajo sprejem naslednjega sklepa:

 

1.    Skupščina se seznani s pisnim poročilom glavnega delničarja iz 2. odstavka 386. člena ZGD-1, v zvezi s predlaganim sklepom o prenosu delnic preostalih delničarjev družbe CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: družba), na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine in o predpostavkah za prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja ter o primernosti denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki jo ponuja glavni delničar.

 

2.    Ugotavlja se, da so družbe PERSPEKTIVA FT d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, VIZIJA HOLDING ENA, finančno posredništvo, k.d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, VIZIJA HOLDING, finančna družba, k.d.d., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana in LISCA d.d. modna oblačila Sevnica, Prešernova ulica 4, 8290 Sevnica, (v nadaljevanju skupaj: glavni delničar), skupaj imetnice 1.064.253 navadnih kosovnih delnic izdajatelja družbe CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: družba) od vsega osnovnega kapitala družbe, ki je razdeljen na 1.073.447 delnic družbe, poleg tega je družba imetnica 6.011 lastnih delnic družbe, kar pomeni, da ob upoštevanju 2. odstavka 384. člena ZGD-1 ter 2. in 4. odstavka 528. člena ZGD-1, glavni delničar obvladuje 99,7018 % delež v osnovnem kapitalu družbe z glasovalno pravico.

 

3.    Vse delnice družbe, katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, katere višina je določena v 2.7. točki tega sklepa skupščine in bo izplačana manjšinskim delničarjem oziroma upravičencem iz 2.6. točke tega sklepa.

 

4.    Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register, skladno s 387. členom ZGD-1, vse delnice družbe, ki so v lasti manjšinskih delničarjev, preidejo na glavnega delničarja.

 

5.    Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da po vpisu tega sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register in izplačilu denarne odpravnine, za račun vseh manjšinskih delničarjev centralni depotni družbi, skladno z 2. odstavkom 23. člena ZNVP-1, predloži zahtevo o prenosu delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.

 

6.    Do denarne odpravnine za prenos delnic po tem sklepu, ki jo bo manjšinskim delničarjem izplačala KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KDD), so v skladu z 2. in 3. odstavkom 23. člena ZNVP-1 upravičeni:

o   manjšinski delničarji, ki so vpisani v KDD kot imetniki delnic na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register ali

o   zastavni upnik, če je bilo izbrisano breme na delnicah zastavna pravica.

Bremena, ki so vpisana na delnicah družbe v lasti manjšinskih delničarjev, se i         zbrišejo hkrati s prenosom delnic družbe na glavnega delničarja.

 

7.    Nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register, bo glavni delničar, v korist KDD za račun vseh manjšinskih delničarjev, izplačal denarno odpravnino, v znesku 24,00 EUR za vsako delnico družbe, ki je na dan vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register v lasti manjšinskih delničarjev.

 

8.    Skupščina se seznani, da je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, po nalogu glavnega delničarja, izdala izjavo o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da v korist KDD za račun vseh manjšinskih delničarjev izplača denarno odpravnino nemudoma po vpisu tega sklepa  o prenosu delnic v sodni register (bančna garancija).

Vse novice

Kontakt za medije

Uprava družbe:
Maja Fink
T: +386 (0)7 39 42 705
E: maja.fink@cgp.si